Innovationssluss Älvstaden mottagningsfunktion, katalysator och skyltfönster för fler idéer och initiativ för hållbar stadsutveckling.

Genom samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och övriga aktörer främjas ett kunskapsutbyte och kunskapsutveckling som kan vara till nytta för hela staden. Innovationssluss Älvstaden kan fungera som ett skyltfönster när det gäller att berätta och sprida idéer och lösningar för hållbar stadsutveckling.

Göteborgs innovationsplattform
 • Göteborgs stad
 • Johanneberg Science Park
 • Urban Futures
 • Vinnova

Syftet med Innovationssluss Älvstaden är att visa på idéer och lösningar som kan passa in i vår nya stad.

Innovationssluss Älvstaden är ett initiativ inom ramen för stadens projekt Göteborgs nya innovationsplattform för hållbar stadsutveckling som syftar till att utveckla och identifiera nya arbetssätt för innovation i förverkligandet av Vision Älvstaden. Fler aktörer behöver involveras – tillsammans bygger vi vår stad.

Inledningsvis presenteras här koncept som tagits fram vid Omvärldsbevakning och i process om  Innovationslabb för hållbar stadsutveckling under hösten 2014 och våren 2015. 200 medverkande från företag, samhällsaktörer och akademi varit idésprutor för Göteborgs framtid. Framtagningen av idéer och koncept har skett i team som representerats av en mångfald av aktörer och synsätt. Idékoncepten presenteras här på Innovationssluss Älvstaden för att tas vidare genom Open Innovation.

Utmaningarna har utgått från Vision Älvstaden och tre olika innovationsområden:

 • Hållbara livsstilar
 • Skapa en stad för alla
 • Smarta energisystem

EN HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

  • Inkluderande, grön och dynamisk

  • Målet är att få fram idéer som kan omsättas i produkter, tjänster eller koncept och på så sätt bidrar till att göra Göteborg till en ”inkluderande, grön och dynamisk storstad som är öppen för världen”. En ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad av världsklass om man så vill.

  • Innovativt labb gör Göteborg mer hållbart

  • Göteborg måste bli en hållbar stad. Det är de flesta överens om. Men hur ska det gå till? Innovationslabb kan bidra med en del av lösningen. Labben zoomar in på idé och konceptutvecklingsfasen i innovationsprocessen och består av en serie workshops där intresserade människor med olika kompetenser som genom sina kunskaper och nätverk aktivt deltar i arbetet att utveckla staden i rätt riktning. Genom att involvera göteborgarna i tidigt skede och utifrån behov för de idéer och koncept som tas fram utvecklas lösningar i som möter verkliga behov och efterfrågan. De färdiga koncepten hittar du här på Innovationssluss Älvstaden!

  • Hållbara koncept?!

  • Jo, de bjuder på stor spännvidd. Och de är smarta. Eller vad sägs om – rålägenheter med flyttbara mellanväggar och flexibla planlösningar? Eller återbruksstråk där man inte bara kan lämna saker utan också köpa, låna, hyra eller reparera till exempel kläder, verktyg och cyklar. Läs mer här på Innovationssluss Älvstaden!

  • Ett sätt att hjälpa Göteborg framåt

  • Göteborg har alltid haft en nybyggaranda historisk sett. När världen förändras i allt snabbare takt så måste vi följa med och fortsätta att driva nya idéer framåt och utveckla oss. Världen står inte still och vi förhåller oss till hela världen nu vi konkurrerar inte längre med våra grannar utan med liknande alternativ på andra sidan världen. Hur kan vi hitta vårt sätt att sticka ut och bidra både lokalt och glokalt?

Älvstaden

Skapa en stad för alla

Göteborg är idag en segregerad stad. Alla ska känna sig välkomna, få ta plats, ha möjlighet att, mötas och känna tillhörighet till Göteborg och stadens kärna. Älvstaden behöver därför rymma en blandning av bostäder, verksamheter, arbetstillfällen, uttryck, aktiviteter och offentliga platser. Vi ska skapa en stad för alla.

Syftet är att få fler idéer att bli verklighet genom att stimulera, identifiera och utmana innovationsområden utifrån följande inriktningar:

Antal idéer inom detta område 12
 • Socialt blandat boende
 • Nya sätt att bo & alternativa boendeformer
 • Nya typer av offentliga rum
 • Nya blandningar av funktioner & täthet
 • Nya kombinationer av verksamheter & näringar som berikar
Älvstaden

Hållbara livsstilar

I Älvstaden ska det vara enkelt att välja hållbara lösningar. Vi ska främja verksamheter som underlättar för en hållbar livsstil och hållbar konsumtion. Det ska vara lätt att leva utan bil genom en rik och varierad stadsmiljö där det är nära till det vi behöver i vardagen. En stadsmiljö som uppmuntrar till en hållbar livsstil ger även sociala mervärden, den uppmuntrar till samarbete och generera fler möjligheter att mötas i staden.

Syftet är att få fler idéer att bli verklighet genom att stimulera, identifiera och utmana innovationsområden utifrån följande inriktningar:

Antal idéer inom detta område 14
 • Leva & Bo
 • Äta
 • Resa
 • Arbeta & studera
 • Fritid
 • Engagemang
Älvstaden

Smarta energisystem

Många av de utmaningar Göteborg står inför, som klimatförändringar och resurshushållning, är globala. Älvstaden är en möjlighet för Göteborg och för regionen att utvecklas i en riktning som leder mot ett hållbart samhälle, bland annat genom god kollekivtrafik, förnyelsebar energiförsörjning och ett hållbart byggande.

Syftet är att få fler idéer att bli verklighet genom att stimulera, identifiera och utmana innovationsområden utifrån följande inriktningar:

Antal idéer inom detta område 10
 • Energieffektivisering för bostäder och lokaler
 • Tjänster för bättre energieffektiva lösningar
 • Lokal energiproduktion
 • Framtidens trafik - elektrifierad